कोरोना भाइरस सम्बन्धी चन्दननाथ नागरपालिका १ वडा कार्यालयको सन्देश