गुठीचौर गाउँपालिकाको बालश्रम सम्बन्धी जनहितमा जारी शन्देस