न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र समाधान गरिनुपर्ने विवादहरु